Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีระยะห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 10 กิโลเมตร


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลเวียงชัย
ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ตำบลราษฎร์เจริญ
ตำบลเมืองเสือ

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด มีเนื้อที่ทั้งหมด 41.15 ตร.กม. หรือประมาณ 25,721 ไร่
      
ภูมิประเทศ   
     สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เป็นที่ราบลุ่ม คล้ายกะทะเวียง จากทิศตะวันออกสลับกับพื้นที่ดอน มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล อยู่ระหว่าง 132-138 ฟุต ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
     
จำนวนหมู่บ้าน  
     จำนวนหมู่บ้านมี 21 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด
     หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองจาน
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าหวาย
     หมู่ที่ 5 บ้านดงยางน้อย
     หมู่ที่ 6 บ้านดงเหม่า
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนยาง
หมู่ที่ 8 บ้านดอนหมี
หมู่ที่ 9 บ้านโนนแคน
หมู่ที่ 10 บ้านหัวดงนาค่าย
หมู่ที่ 11 บ้านขี้เหล็ก
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคน
หมู่ที่ 13 บ้านสาวเอ้
หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวาสดิ์
หมู่ที่ 15 บ้านค่ายพัฒนา
หมู่ที่ 16 บ้านโนนแคนใต้
หมู่ที่ 17 บ้านดงน้ำกิน
หมู่ที่ 18 บ้านขี้เหล็กใต้
หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 20 บ้านดอนหมีพัฒนา
หมู่ที่ 21 บ้านลุมพุก


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th