Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาและมีความยั่งยืน
          2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          3) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นที่นิยมของตลาด
          4) เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
     ข แนวทางดำเนินงาน
          1) มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนที่เหมาะสม
          2) มีการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชน
          3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการผลิตสินค้าของชุมชน
          4) ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชปลอดสารพิษ
    
2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อให้ประชาชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด
          2) เพื่อให้มีสมาชิก อปพร. ตามเป้าหมายที่ทางราชการกำหนด
          3) เพื่อให้ผู้สูงอายุและด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพ
          4) เพื่อให้การดูแลสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์
          5) เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้
     ข แนวทางดำเนินงาน
          1) มีการรณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
          2) มีการสนับสนุนการฝึกอบรม อปพร.
          3) จัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
          4) จัดให้มีการสงเคราะห์แกผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
          5) ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการสามารถเลี้ยงตนเองได้
       
3. แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนภายในหมู่บ้าน
          2) เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนนระหว่างหมู่บ้าน
          3) เพื่อมีไฟแสงสว่างตามถนนสาธารณะ
          4) เพื่อประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคและบริโภค
     ข แนวทางการดำเนินงาน
          1) มีการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านให้สัญจรได้สะดวก
          2) มีการปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านให้สัญจรได้สะดวก
          3) มีการปรับปรุงไฟแสงสว่างตามถนนสาธารณะให้ใช้การได้ดี
          4) มีการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ใช้การได้สะดวก
     
4. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     ก วัตถุประสงค์
          1) ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
          2) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
          3) เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
     ข แนวทางการดำเนินงาน
          1) ทำการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินอย่างเหมาะสม
          2) จัดหาที่จัดเก็บน้ำดื่มแก่ประชาชน
          3) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร
    
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
          2) เพื่อให้ประชาชนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก 
          3) เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
          4) เพื่อปลูกฝังความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
          5) เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
     ข แนวทางดำเนินการ
          1) จัดอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ
          2) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
          3) ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
          4) จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
          5) จัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้กับประชาชน
       
6. แผนการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
          2) เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
          3) เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 
          4) เพื่อประชาชนได้เข้าใจระเบียบกฎหมายของทางราชการ
     ข แนวทางการดำเนินงาน
          1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          2) จัดรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ
          3) จัดออก อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนทุกหมู่บ้าน
          4) จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
       
7. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากชีวิตจริง
          2) เพื่อให้โอกาสเด็กที่ยากจนแต่ประพฤติดีและเรียนดี
          3) เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
          4) เพื่อให้กับประชาชนได้ประพฤติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา
     ข แนวทางการพัฒนา
          1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน
          2) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดี
          3) จัดให้มีกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นทุกปี
          4) ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
      
8. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
          2) เพื่อปลูกต้นไม้เสริมตามที่สาธารณะ
          3) เพื่อไม่ให้มีขยะตามชุมชน
          4) เพื่อให้มีสถานที่ทิ้งขยะอย่างถูกอนามัย
     ข แนวทางการดำเนินงาน
          1) จัดรณรงค์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
          2) ปลูกป่าทดแทนตามที่สาธารณะ วัด และโรงเรียน
          3) จัดหาถังขยะบริการประชาชนตามชุมชน
          4) ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม
       
9. แผนงานพัฒนาด้านอื่น ๆ 
     ก วัตถุประสงค์
          1) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
          2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย
          3) เพื่อประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันที
     ข แนวทางการดำเนินงาน
          1) จัดรณรงค์การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
          2) ให้การช่วยเหลือแกผู้เกิดภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
          3) จัดการบริการให้กับประชาชนที่ดี


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th